Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về

ABSTRACT

Experiment was arranged by a randomized complete design. Rhizophora apiculata leaves were incubated in natural sea water at salinities  of 5 and 10 ppt. There were 3 treatments with 3 replicates: (1) natural water-without leaves; (2) natural sea water-nitrogen supplement-without leaves; (3) natural sea water-nitrogen supplement-with leaves. The results showed that total nitrogen concentration from water decreased lightly in range of 1,12 - 2,19 mg/L at the treatment of nitrogen supplement-without leaves; whereas the treatment of nitrogen supplement-with leaves significantly decreased in comparasion the treatment without leaves (0,9-5,1 mg/L). The ability of nitrogen reduction by heterotrophic microorganisms that attatched on R. apiculata leaves was reached approximately 45%, 25%  and 9% in the first, second, third weeks respectively. Total nitrogen could be decreased 0,029mg/day/gDW.

Keywords: Rhizophora apiculata leaves, heterotrophic bacteria, and total nitrogen

Title: Using Rhizophora apiculata leaves as attached substratum to reduce nitrogen, phosphorus  from the sea water in the laboratory

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên.  Lá Đước được ngâm trong nước biển tự nhiên có độ mặn 5 và 100/00.  Có ba nghiệm thức với 3 lần lặp lại:

(1) nước biển tự nhiên-không có lá Đước; (2) nước biển tự nhiên có bổ sung đạm-không có lá Đước; (3) và nước biển tự nhiên có bổ sung đạm-có lá Đước. Kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ đạm trong nước ở nghiệm thức có bổ sung đạm - không có lá Đước có giảm không đáng kể dao động trong khoảng 1,12-2,19 mg/L; trái lại ở nghiệm thức có bổ sung đạm - có lá Đước giảm có ý nghĩa so với nghiệm thức không có lá (0,9-5,1 mg/L). Khả năng làm giảm đạm của vi sinh vật dị dưỡng bám trên lá Đước khoảng 45 %,  25 % và 9% vào tuần lễ thứ nhất, thứ hai, và thứ ba. Trung bình mỗi ngày 1 gram chất khô lá Đước có thể giảm được 0,029 mgN/L.

Từ khóa: lá Đước đang phân hủy, vi khuẩn dị dưỡng, và đạm tổng số

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...