Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về

ABSTRACT

Sediment and water samples were taken at the canal, river, estuary, and swamp; soil and water samples were collected at mangrove forests in the dry and wet seasons. The results showed that As concentration increased gradually from rivers to estuary with high value at Ganh Hao estuary. Concentrations of As from water at surveyed area were over Vietnamese water standard for aquaculture. The presence of Cd was high in samples collected near Ca Mau city, but low in seaward estuaries, Cd was present without pollution. There was signicant differences in the concentration of As except cadmium between the dry and wet seasons. The results revealed that the polluted level of As, Cd have to be studied for their origin, mobility in soil and water environments and their accumulation in the aquatic organisms.  

Keywords: Heavy metals, canal, river, estuary, sediment, coastal line

Title: Pollutions  of As, Cd in sediment, soil and water in coastal areas, Camau province

TóM TắT

Mẫu trầm tích và mẫu nước được thu tại rạch, sông, cửa sông và bãi bồi; mẫu đất và mẫu nước được thu tại rừng ngập mặn vào mùa mưa và mùa nắng. Kết quả cho thấy As trong trầm tích tăng dần từ sông rạch trong nội ô đến cửa sông, đạt giá trị cao nhất tại cửa Gành Hào. Nồng độ của As trong nước tại vùng khảo sát cao vượt tiêu chuẩn nước cho nuôi thủy sản. Cd hiện diện cao trong sông rạch thuộc nội ô thành phố Cà Mau nhưng hàm lượng thấp ở phía biển. Yếu tố mùa có ảnh hưởng đến hàm lượng As, ngoại trừ Cd. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy mức độ ô nhiễm của As, Cd cần được quan tâm nghiên cứu về nguồn gốc, tính  di động trong môi trường đất nước và sự tích tụ kim loại này trong các loài thuỷ sinh vật.

Từ khóa: kim loại nặng, kênh, sông, cửa sông, trầm tích, ven biển

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...