Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài nghiên cứu phương pháp rửa mặn bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) nhằm đánh giá biến động hàm lượng một số dinh dưỡng trong bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh và EC đạt ở mức không gây hại cho cây trồng ( mS.cm-1). Xác định hàm lượng dinh dưỡng trong mẫu bùn đáy ao vào thời điểm 01, 60 và 90 ngày rửa mặn. Lớp bùn có bề dày 10 và 20 cm được rửa mặn với tổng lượng mưa khoảng 822mm. Sau 90 ngày rửa mặn có EC dao động khoảng 3,5 - 4,0 mS.cm-1; trung bình chất hữu cơ khoảng 2,17% ở mức trung bình khá; đạm NH4+ khoảng 13,77 mg/kg và lân dễ tiêu khoảng 7,59 mg/kg còn ở mức khá giàu; hàm lượng Kali tổng khoảng 1,91-2,14%. Bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh sau rửa mặn vẫn còn hàm lượng dinh dưỡng ở mức khá cao, độ mặn dưới ngưỡng gây độc cho cây trồng, có thể tái sử dụng bùn sau rửa mặn để ủ phân hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường nuôi tôm thâm canh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...