Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 7(2014) Trang: 77-86
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Ô nhiễm môi trường gây ra bởi bùn cống thải đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng cản trở sự phát triển đô thị ở các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, nếu biết cách tái sử dụng hợp lý thì bùn cống thải được xem là nguồn tài nguyên đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, đề tài ?Nghiên cứu sử dụng chế phẩm Biomix ủ bùn cống thải phối trộn vật liệu hữu cơ được thực hiện với các mục tiêu: (i) Đánh giá khả năng hoai mục vật liệu ủ khi sử dụng Biomix và không sử dụng, (ii) Xác định loại vật liệu phối trộn phù hợp cho quá trình ủ, (iii) Đánh giá hàm lượng dinh dưỡng vật liệu sau ủ theo tiêu chuẩn ngành 10 526 - 2002 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cacbon hữu cơ, tỷ lệ C/N, N-NH4+ ở các nghiệm thức giảm theo thời gian ủ. Ngược lại, tổng đạm, tổng lân, N-NO3-, P-PO43- tăng theo thời gian ủ. Giá trị pH, ẩm độ, kim loại nặng (Pb và Cd), mật số Salmonella đạt tiêu chuẩn ngành 10 526 ? 2002. Chế phẩm Biomix làm tăng khả năng hoai mục vật liệu ủ, tăng hàm lượng lân dễ tiêu và đạm dễ tiêu. Nghiệm thức Bùn - Rơm - phân Gà - Biomix có tỉ lệ 2- 0,75 - 0,3 là nghiệm thức có hàm lượng dinh dưỡng cao trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...