Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 232(2014) Trang: 58-63
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Công nghệ khí sinh học đã và đang được áp dụng rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống biogas dễ bị rủi ro do lượng phân heo không đủ cung cấp khi có dịch bệnh hoặc thị trường bấp bênh. Đề tài được thực hiện nhằm xác định khả năng sinh khí sinh học từ vật liệu sẵn có tại nông hộ như bèo tai tượng và lục bình để duy trì hoạt động ổn định của túi ủ biogas. Kết quả cho thấy trung bình tổng lượng khí sinh ra ở nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức phân heo phối trộn với bèo tai tượng và nghiệm thức phân heo phối trộn với lục bình khác biệt không có ý nghĩa thống kê với giá trị trung bình lần lượt là 5.764 L±2.082, 3.102 L±766 và 3.358 L±1.293. Khí CH4 dao động ở các nghiệm thức trong khoảng 39 - 50 %; khí CO2 là 34 -39% và khí khác 16 -21%. Trung bình khí CH4, CO2 và các khí khác khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p>0.05). Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cho thấy, bèo tai tượng và lục bình là nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất khí sinh học ở ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...