Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 8, thàng 4/2014(2014) Trang: 39-44
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của 264 công ty phi tài chính niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), dựa trên số liệu thu thập từ bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 2008 đến 2013 của các công ty. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỷ suất lợi nhuận của các công ty giảm đáng kể. Cấu trúc vốn trong đề tài được đo lường bởi hai chỉ tiêu: tổng nợ/tổng tài sản và nợ dài hạn/tổng tài sản. Kết quả nghiên cứu dựa trên phân tích mô hình hiệu ứng cố định (Fixed effects model - FEM) cho thấy cấu trúc vốn của các công ty trong giai đoạn này chịu tác động bởi tỷ suất lợi nhuận, quy mô doanh nghiệp, giá trị của những tài sản cố định và tài sản hữu hình có thể dùng làm tài sản đảm bảo nợ vay, và lá chắn thuế phi nợ của các công ty.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...