Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 21(2014) Trang: 54-59
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên cóc (Bufo melanostictus) và ếch (Rana rugulosa) đã được nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Tiền Giang theo phương pháp mổ khám mẫu vật

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm giun sán ở cóc và ếch lần lượt là 98% và 90%. cả cóc và ếch đều nhiễm 3 lớp giun sán (sán lá, giun tròn, và giun đầu gai) Qua nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân loại giun, sán đã xác định được 12 loài, bao gồm: 5 loài sán lá (Clinostomum complanatum, Diplodiscus amphichrus, encyclometra bungara, Mescocoelium sociale, Pleurogenoides sphaericus), và 5 loài giun tròn (ấu trùng giun tròn, Cosmocercoides sp, Oswarlddocruzia filiformis, Neoxsyomatiumbrevicaudatum, Rhabdias sp) và 2 loài giun đầu gai (Acanthocephala bufonis, Acanthocephala sp.) trong đó, loài nhiễm Clinostomum complanatum được xác định có khả năng lây sang cho người, cần phải chú ý. Cóc bị nhiễm ghép nhiều ghép loài  giun sán, trung bình 3-4 loài/cá thể, trong khi ếch bị nhiễm ghép thấp hơn, chỉ 1-2 loài/cá thể.

 

 

 

 

 

?

Các bài báo khác
Số tạp chí 7 (509)(2014) Trang: 105-112
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 55 (2014)(2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
Số tạp chí 03-2014(2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 3 (49)(2014) Trang: 3-6
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 8(2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 3 (6) 2014(2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
Số tạp chí Vol.24, No.2(2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí Vol.24, No.1(2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Số tạp chí 7(2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...