Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình trọng tâm, là chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Bài viết này lược khảo kinh nghiệm thành công trong xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn của một số quốc gia trên thế giới. Điểm chung của những thành công đó là những ý tưởng sáng tạo, khâu đột phá và sự trợ giúp hiệu quả của Chính phủ trên cơ sở phát huy tính tự chủ, năng động, trách nhiệm của cộng đồng dân cư nông thôn có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn. Đây là các bài học hữu ích đối với quá trình xây dựng NTM của Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...