Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 223(2016) Trang: 80-89
Tạp chí: Kinh tế và Phát Triển

Nghiên cứu này đánh giá tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu sử dụng phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM). Kết quả cho thấy chương trình bảo hiểm nuôi tôm có tác động tích cực đến thu nhập của hộ tham gia bảo hiểm nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các đặc điểm quan sát được của hộ như là trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích ao nuôi, tham gia tập huấn kỹ thuật, thông tin về chương trình bảo hiểm nuôi tôm, và có thành viên trong gia đình làm việc ở địa phương có ý nghĩa trong mô hình đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm nuôi tôm. Các giải pháp nhằm góp phần cải thiện tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm trên địa bàn bao gồm: (i) phổ biến sản phẩm bảo hiểm nuôi tôm; và (ii) hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, giải pháp kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi tôm bao gồm: chất lượng con giống, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, hoàn thiện các công trình thủy lợi phục vụ hoạt động nuôi tôm, và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...