Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 2(2016) Trang: 31-34
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML). Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 380 nông hộ tham gia mô hình CĐML tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Ứng dụng mô hình hồi qui tobit, kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ là mục đích vay vốn, số lần vay vốn, tổng diện tích đất mà nông hộ sở hữu, trình độ học vấn của chủ hộ, quen biết với tổ chức tín dụng hoặc chính quyền địa phương, thu nhập của nông hộ. Trong đó, nhân tố diện tích đất mà nông hộ sở hữu tác động mạnh nhất đến nhu cầu tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình CĐML.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...