Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 15(2016) Trang: 1-9
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

ABTRACT

This study was carried out for screening promising bacteriophage possess potential ability in lysis pathogenic bacteria  Xanthomonas sp. which cause g bacterial leaf blight disease on onion and expressed good effect in controlling the disease in nethouse conditions. By the direct method and enrichment method, there were 10 bacteriophages isolated from 12 strains Xanthomonas sp. different from 4 provinces: An Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Vinh Long and Can Tho city. A mong them, bacteriohages with coded ΦXan6, ΦXan16, ΦXan17A, ΦXan17B, ΦXan31 showed higher  parasitic efficiency to many Xoo strains and bacterial strain XanBL11 (Hiep Thanh - Bac Lieu) was parasitized by almost isolated bacteriophages with proportion 10/10. Survey lytic ability of 5 bacteriophages on Xanthomonas sp. strain XanBL11 in in vitro, two bacteriophages ΦXan31, ΦXan16 showed the highest lytic ability on bacterial lawn with the biggest diameter of plaque in different time course observation. Evaluation the effect of bacteriophages in controlling the disease in nethouse condition, results showed that treatments bacteriophage ΦXan31 gave higher disease prevention than others bacteriophage treatments and treatment phage mixture showed lowest disease reduction. However all these phage treatments still lower efficiency in disease reduction as compared to Starner.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...