Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí số 65(2016) Trang:
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi

A study was conducted at Can Tho University to evaluate the effects of higher soluble carbohydrate sources and supplementatal levels on the in vitro CH4, CO2 production and nutrient digestibility. The experiment was a factorial design (3x5) with 3 replications, the first experimental factor was feed sources with higher soluble carbohydrate (corn, broken rice and cassava chip), and the second was the supplemental levels of feed with higher soluble carbohydrate at 0, 15, 30, 45 and 60% (on DM basis) in the basal diet ofPara grass (Bracharia mutica). The results shown that the total gas, CH4 and CO2 (ml) production at 72 h were significantincreasing (P4 production (ml/g DOM) was significantly reduced from 30% (72.2 ml/g DOM) to 60% (66,9 ml/g DOM) (P4production (ml/g DOM) at 72 h was found 84.1, 91.4, 88.7, 85,6 and 84.4 in the treatments of 0, 15, 30, 45 and 60% with higher soluble carbohydrates sources, respectively. It was concluded that the CH4 and CO2 production (ml/g DOM) was lowerin the broken rice as compared to those in the corn and cassava chip.There was a reduction of greenhouse gas emission at 24 h by increasing levels of high soluble carbohydrate feeds from 30-60%, however the CH4production at 72 h was significantly increased from 15-45 %. There was no significant difference between supplemental level of 0% and 60 %.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...