Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 17(2016) Trang: 33-38
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón phân NPK lên năng suất của cây khoai mỡ trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiệm thức thí nghiệm gồm bón khuyết NPK (90-60-90 kg ha-1): (i) NPK; (ii) (NK); (iii) (NP) và (iv) (PK). Kết quả thí nghiệm cho thấybónNtrên đất phèn ở ĐBSCL đưa đến đưa đến tăng năng suất củ khoai mỡ với sự gia tăng chiều dài củ và đường kính củ. Không bón P và Kđã làm giảm năng suất củ khoai mỡ. Sử dụng  90 N - 60 P2O5 - 90 K2O (kg ha-1) đưa đến năng suất củ khoai mỡ tím đạt cao nhất ở vùng ĐTM (17,1 tấn ha-1), TSH (14,1 tấn ha-1) vàthấp nhất ở vùng BĐCM (10 tấn ha-1). Sử dụng NPK đưa đến mức tăng năng suất củ khoai mỡ tím được xếp theo thứ tự N>K>P là: 4,9-8,5 t ha-1; 0,1-3,4t ha-1 và 0,6-2,6 t ha-1

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...