Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 61(2016) Trang: 67-76
Tạp chí: Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was conducted at the experimental farm in Long Hoa commune, Binh Thuy district of Can Tho City to investigate effects of levels of cabbage waste (Brassica oleracea) replacement to Para grass (Brachiaria mutica) in the diets on feed ulitization, nutrient digestibility and rumen environment of growing lambs. The experimental design was a Latin square with 4 treatments, 4 periods and 4 male lambs. The treatments included 4 levels of cabbage waste replacement to Para grass (dry matter (DM)) from 0, 25, 50 and 75% (BC0, BC25, BC50 and BC75 treatments). Concentrate feed and urea were supplied to balance the level of protein in all treatments at 6.0g crude protein/kg live weight.  The results showed that DM intake of lambs was not significantly different (P>0,05) among the treatments and they were 641, 682, 717 and 677g/day for the BC0, BC25, BC50 and BC75 treatments. NDF and ADF intakes were significantly different (P>0.05) among the treatments and gradually reduced with increasing cabbage waste replacement to Para grass in diets. The metabolizable energy (ME) intake was numerically improved in the cabbage waste treatments but not significantly different (P>0.05) among the treatments. The conclusion was that replacing Para grass by cabbage waste from 25 to 75% in lamb diets did not have any adverse effects on feed digestibility and growth and rumen parameters, and the BC50 treatment was better in feed and nutrient utilization of growing lambs.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...