Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 5(2016) Trang: 24-28
Tạp chí: Khoa học Tài chính Kế toán
Liên kết:

Từ khi gia nhập WTO, thị trường tài chính Việt Nam (TTTCVN) đã có bước phát triển tương đối, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và một số dịch vụ tài chính phái sinh khác. Cùng với sự tham gia của nhiều tập đoàn tài chính quốc tế, “sức nóng” của TTTCVN ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra có tính cấp thiết là một cơ chế, hệ thống giám sát tài chính chặt chẽ nhằm điều tiết TTTCVN đi đúng hướng. Tháng 3 năm 2008, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia của Việt Nam (UBGSTCQG) đã được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ: điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; phân tích, cảnh báo mức độ an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng; nhận định, phân tích nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia;... Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, UBGSTCQG  hoàn thành nhiệm vụ của mình với kết quả còn khiêm tốn do những hạn chế chủ quan, cũng như các nguyên nhân khách quan từ TTTCVN. Vì thế, bài viết này lược khảo kinh nghiệm tổ chức mô hình giám sát tài chính ở một số quốc gia phát triển, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Các bài báo khác
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Viêt nam
Số tạp chí 8(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 02/2016(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 312(2016) Trang: 108-113
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lịch sử Đảng
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-25
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 1(2016) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...