Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 9(2017) Trang: 448-458
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Liên kết:

Mục tiêu bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động du lịch vườn sinh thái của hộ gia đình ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (TPCT). Phương pháp thống kê mô tả, điểm trung bình; hệ số Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động đến sự tham gia của hộ gia đình vào hoạt động du lịch vườn sinh thái bao gồm: (i) Chính sách địa phương, (ii) Môi trường tự nhiên và vốn xã hội, (iii) Văn hóa xã hội, (iv) Nguồn lực địa phương, (v) Lợi ích kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao sự tham gia của hộ gia đình vào hoạt động du lịch vườn sinh thái.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...