Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 141(2017) Trang: 72-85
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
Liên kết:

Quản trị vốn lưu động (QTVLĐ) có quan hệ chặt chẽ với hiệu quả tài chính của các công ty. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa bốn yếu tố cơ bản của QTVLĐ và tỷ suất sinh lợi (TSSL) của các công ty ngành công nghiệp Việt Nam dựa vào số liệu bảng được thu thập từ báo cáo tài chính 144 công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan của thời gian vòng quay khoản phải thu, thời gian tồn kho, thời gian vòng quay khoản phải trả, thời gian luân chuyển vốn bằng tiền với TSSL của các công ty ngành công nghiệp. Do đó, các nhà quản trị có thể tăng TSSL bằng cách kiểm soát bốn thành phần cơ bản của QTVLĐ là khoản phải thu, thời gian tồn kho, thời gian vòng quay khoản phải trả, thời gian luân chuyển vốn bằng tiền.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...