Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3(2017) Trang: 91-17
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh
Liên kết:

Breadfruit is widely cultivated and used as a traditional medical for treating various diseases. From the ethyl acetate extract of breadfruit leaf, three geranyl flavonoid were isolated comprising 2-geranyl-3,4,2’,4¢-tetrahydroxydihydrochalcone AA1, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-[8-hydroxy-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)-2H-1-benzopyran-5-yl]-1-propanone AA2 and (S)-Sophoraflavanone A AA3. The biosynthesized pathway of these isolated compounds were proposed through the key step condensation between geranyl pyrophosphate and flavonoid moiety. The in vitro antioxidant activities revealed both methanol and ethyl acetate extract possessed antioxidant effect and the ethyl acetate extract was the most effective with IC50 value 79.3 and 9.32 mg/mL in comparison to positive control, Vitamin C with IC50 value 4.39 and Trolox 11.80 mg/mL in both DPPH and ABTS methods, respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...