Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích mức độ thương mại nội ngành – ngành hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2003 – 2016, đồng thời phân tích sự tác động của các yếu tố kinh tế đến mức độ thương mại nội ngành giữa Việt Nam và bảy quốc gia đối tác có mức giao thương chiếm tỷ lệ lớn trong sự đóng góp của ngành này lần lượt là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Trung Quốc và Canada. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Cơ sở thống kê dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc (UnComtrade), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tổng cục Hải quan Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia càng lớn thì mức độ thương mại nội ngành càng nhỏ. Sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa hai quốc gia càng lớn thì mức độ thương mại nội ngành càng tăng. Thêm vào đó, bất kể cán cân thương mại của hai quốc gia đang ở trạng thái thặng dư hay thâm hụt đều tác động ngược chiều đến thương mại nội ngành. Cuối cùng, một số ngụ ý về quản trị cũng sẽ được đề cập đến trong bài nghiên cứu dựa vào các kết quả rút ra.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...