Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Công nghiệp hóa nông thôn (CNHNT) là một trong những chiến lược quan trọng của nhiều quốc gia đang phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn cũng như thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Theo đó, thực hiện CNHNT cũng là một xu thế tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Những thập niên qua, thế giới đã chứng kiến quá trình CNHNT của các quốc gia châu Á, trong đó có sự thành công rực rỡ của Hàn Quốc. Những bài học được đúc kết từ quá trình CNHNT ở Hàn Quốc là kinh nghiệm hay để chúng ta có thể tham khảo cho quá trình CNHNT.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...