Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 50(2017) Trang: 59 - 64
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

The study is to assess the economic efficiency of land use types and evaluate the land suitability as a basis for land use change in Cai Rang district. The methods of household interview, soil survey and land evaluation (FAO, 1976 & 2007) were used to implement this study. The result showed that the studied area had 4 land use types such as: double rice crops (LUT 1); rice upland crops (LUT 2); upland crops (LUT 3); fruit trees (LUT 4). The land evaluation has determined that in the studied area there are 21 land mapping units and 8 suitable zones for land use types. About physical evaluation, excepting zone VIII was non suitable for all LUTS, other zones were marginally suitable to highly suitable for all LUTS, in which zone I, II were highly suitable for all LUTS. However, if the acid sulphate soils were improved, almost zones were moderately suitable to highly suitable for all LUTS. The result of economic evaluation indicated that the upland crop and fruit trees had higher benefit than double -rice crops. About quantitative land evaluation, only LUT 1 had marginally suitable to non suitable on benefit and cost benefit for all zones, almost LUTS were moderately suitable to highly suitable on benefit and cost benefit. Proposals are that double - rice crops should be placed at zones III, VI, VIII; rice - upland crops should be placed at zones V, VII; upland crops should be placed at zones IV, VII and fruit trees should be placed at zones I, II, IV, VI, VIII

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...