Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/07/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Detection and differentiation of isolated infectious bursal disease (IBD) viruses collected from chickens in Tra Vinh province with IBD vaccine strains based on the VP2 hypervariable region

Từ khóa:

Gumboro, Fabricius, Gà, Vaccine, gen VP2, tỉnh Trà Vinh

Keywords:

Gumboro, Fabricius, Broiler, Vaccine, VP2gene, Tra Vinh province

ABSTRACT

A total of twenty bursa samples were collected from 16 outbreaks of suspected IBD in Tra Vinh province. Identification and differentiation of viruses were performed using conventional reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and sequencing particular VP2 hypervariable gene followed by a comparative sequence analysis with an appropriate database. In the present study, all suspected samples were positive with IBDv. Phenogenetic analysis based on VP2 hypervariable region showed that the IBDV isolates had high identity to most virulent strains in Viet Nam and China such as G202, GPT, GT1ST and GTG25 (Viet Nam) and QX110609, WM12061 and Xin1 (China). The IBDV isolates had the highest identity to virus strain of vaccine Medivac Gumboro A-Medion (Indonesia) (97.9% identity). IBDV isolates also had close sequence relationship (90.4%, 91.8% and 95.2% identity) with virus strains of vaccine Gumboro Navetco (Viet Nam), BUR-706(France), and IBD BLEN (US), respectively.

TÓM TẮT

Tổng số 20 mẫu bệnh phẩm (túi Fabricius) được thu thập từ 16 đàn gà bệnh trong tỉnh (những đàn có triệu chứng và bệnh tích đặc trưng của bệnh Gumboro). Phân tích di truyền cho thấy tất cả các mẫu đều dương tính với vius gây bệnh Gumboro (infectious bursal disease virus). Vật liệu di truyền của virus được sử dụng để xác định trình tự chuỗi nucleotide của vùng siêu biến đổi gen VP2, sau đó những trình tự này được so sánh với trình tự của 04 mẫu virus vaccine đang sử dụng tại Trà Vinh.

Kết quả cho thấy sự khác biệt về di truyền của chủng virus đang lưu hành với một số chủng virus vaccine như sau: dựa vào trình tự gen và phân tích phả hệ di truyền cho thấy các mẫu phân lập thuộc phân nhóm có độc lực cao và có quan hệ gần với các chủng virus cường độc khác của Việt Nam (G202, GPT, GT1ST, GTG25) và Trung Quốc (QX110609, WM12061, Xin1). Mức độ tương đồng về amino acid của chủng virus đang lưu hành với mẫu virus vaccine Gumboro Navetco – Việt Nam là 90,4%, với vaccine BUR-706 của MERIAL – PHÁP  là 91,8%, và với vaccine IBD BLEN của MERIAL – Mỹ là 95,2%, đặc biệt tương đồng cao với mẫu virus vaccine Medivac Gumboro A của Medion – Indonesia (97,9%). Kết quả này chứng tỏ vaccine Medivac Gumboro A của Medion – Indonesia có khả năng bảo hộ cao hơn 3 loại vaccine còn lại.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...