Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 13, No. 3 (2021) Trang: 23-29

The aim of this study was to evaluate the influence of vitamin and β-glucan supplementations on growth performance of growing-finishing pigs in Ben Tre province. A total of 36 post-weaned piglets (Duroc x Yorkshire-Landrace) with the initial live weight of 17.42 kg±0.26, was allotted into 3 treatments and 4 replications in a completely randomized design. There were three diets, including basal diet (BD) without any addition of β-glucan or vitamin (diet CT), the BD supplemented with vitamin (diet Vit) and the BD supplemented with β-glucan (diet Glu). The results on growth parameters indicated that final live weight (kg), weight gain (kg), and average daily gain (g/head/day) of pigs in the experimental diets were significantly higher (P<0.01) than those in the control treatment. FCR was lowest in Glu and highest in the control (P<0.01). Financial benefit based on feed and veterinary expenses was higher in the vitamin and β-glucan supplement diets than that of the control from 15.74% to 18.98%, respectively.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...