Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập XXIV. số 8 (2017) Trang: 29-37
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y

Đề tài nghiên cứu trên 480 con chó khỏe mạnh được nuôi dưỡng tại thành phố Cần Thơ từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014. Đo đường  huyết mao mạch  sau khi ăn 8 giờ bằng que thử “One Touch Ultra 2” với phương pháp đặc hiệu dựa trên phản ứng glucose oxydase. Đọc kết quả sau 5 giây bằng máy đọc tự động “One Touch Ultra 2 glucose”. Định lượng HbA1c bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Định lượng đường huyết trong huyết thanh bằng phương pháp enzyme sử dụng men Hexokinase và định lượng hoạt lực insulin bằng phương pháp điện hóa phát quang dựa trên nguyên lý của phản ứng miễn dịch kiểu “sandwich”. Tất cả các xét nghiệm đường huyết trong huyết thanh, HbA1c và insulin được thực hiện tại Khoa Xét nghiệm, bệnh viện 121, thành phố Cần Thơ. Trên 480 chó khỏe mạnh được chia 4 nhóm trọng lượng bao gồm nhóm I: 1-5 kg, II: >5-10 kg, III: >10-20 kg và nhóm 4: IV: >20kg,;  4 nhóm tuổi bao gồm nhóm A:4-7 và nhóm  D: >7 năm tuổi và theo dõi 2 giới tính bao gồm giới tính đực và giới tính cái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị trung bình của glucose trong máu ngoại vị là 84,29 mg/dL với khoảng đối chiếu 61,68-108,16 mg/dL. Giá trị trung bình hàm lượng glucose trong huyết thanh 95,85 mg/dL với khoảng đối chiếu 69,97-120,88 mg/dL. Giá trị trung bình của HbA1c trên chó khỏe là 4,36 % và khoảng đối chiếu 2,77-6,01%. Giá trị trung bình của hoạt lực insulin trên chó khỏe mạnh là 12,56 µIU/mL và khoảng đối chiếu là 5,02-20,1 µIU/mL. Giá trị trung bình của hàm lượng glucose không phụ thuộc và giới tính và nhóm trọng lượng nhưng phụ thuộc vào độ tuổi với P7 năm tuổi) có giá trị trung bình đường huyết cao nhất 86,53%. Giá trị trung bình của nồng độ HbA1c và giá trị trung bình của hoạt lực insulin trên chó khỏe không phụ thuộc vào giới tính, nhóm tuổi và nhóm trọng lượng.

Từ khóa :Glucose, HbA1c, Insulin, Chó, Thành phố Cần Thơ

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...