Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2019) Trang: 25-31
Tạp chí: Khoa học khỹ thuật Thú y
Liên kết:
Nghien ciru nay dii diroc thirc hien tren 70 con cb6 m~c benh ti~ll dirong Himsang diroc nuoi a
thanh ph6 C~n Tho ill thang 6/2015 dSn thang 12/2017, voi muc tieu xac dinh cac bien clnrng cua
benh ti€u dirong a h~ tiSt nieu ch6. Tftt ell cho m~c benh ti€u duong lam sang d~u duoc chi dinh
xet nghiem mroc ti€u d€ xac l~p benh a h~ tiSt nieu. Nuoc ti€u diroc lfty giira dong bang 6ng thong,
thong qua nieu dao hoac hirng tnrc tiSp luc thu di tieu. Ph~n 1, lfty khoang 10 m1mroc ti€u cho vao
6ng nghiem d€ quan sat mau, mui, dQ trong due; sau d6 nhung que thir URS 10 vao mroc ti€u trong
6ng nghiem mot giay va ghi nhan bien d6i mau theo thai gian. Ph~n 2: lfty 10 m1mroc ti€u, ly tam,
chat lfty can, doc kSt qua quan sat diroc diroi kinh hi€n vi quang hQCa dQph6ng dai X40 va XIOO.
K~t qua nghien ciru cho thay 21,43% cho bi suy than cap, 30% cho bi suy th~n man va 48,57% cho
bi viem nhiem trung bang quang. Cac trieu chirng lam sang ph6 bien cua cac benh nay nhu kern an
va mroc ti€u mau mroc tra dam (21,43%); B6 an, dau vung th~n, bang quang, non 6i, ti€u r~t (30%);
Niem mac nhot nhat, ti€u khong kiem soat, hon me (21,43%); Ti€u ra mau, mroc ti€u due (27,14%).
Ph~n Ian cho m~c benh tieu duong lam sang a h~ ti~t nieu d~u co cac chi s6 sinh ly, sinh h6a va c~n
mroc ti€u bftt thuong. Ty l~ cho co c~n mroc ti€u bftt thuong nhu bien mo bang quang la 25,71%; tS
bao than va b€ than la 22,86%; xuftt hien h6ng du la 11,3%; c6 bach du trong mroc ti€u la 44,29%;
tru hat xuftt hien la 30%, tru sap xuat hien la 21,43% va cac loai tinh th€ xuftt hien voi t:Yl~ la 12,86%.
Tit khoa: Ch6, ti€u dirong, benh h~ tiSt nieu, thanh ph6 C~n Tho.
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...