Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tap so XXIII. so 3-2016 (2016) Trang: 50-54
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y

Sau khi được tiêm phòng bằng vaccine Newcastle chủng M vào lúc 4 tháng tuổi, mẫu máu của gà mái được thu thập vào các thời điểm 7,5, 8,5 và 9,5 tháng tuổi. Đối với gà con, mẫu máu được thu thập lúc 1, 5, 10, 15 và 20 ngày tuổi ở cả 3 thời điểm tương ứng. Để xác định tỷ lệ bảo hộ và hiệu giá kháng thể trung bình, phản ứng HA và HI được thực hiện và thu được kết quả như sau: Đối với gà mái đẻ, tỷ lệ bảo hộ và GMT giảm dần theo thời gian và ở thời điểm lấy mẫu 7,5 và 8,5 tháng 2 chỉ số này khá cao (tỷ lệ bảo hộ >85%, GMT>4,2) ở cả 3 giống gà và đạt bảo hộ. Tuy nhiên, 2 chỉ số này thấp ở thời điểm lấy mẫu lúc 9,5 tháng tuổi, đặc biệt là đối với gà Tàu Vàng (tỷ lệ bảo hộ 73,33%, GMT 3,27) và Lương Phương (tỷ lệ bảo hộ 60%, GMT 2,8), không đạt bảo hộ. Đối với gà con, tỷ lệ bảo hộ và GMT giảm dần theo thời gian lấy mẫu. Nhìn chung, đàn gà con chỉ được bảo hộ ở ngày tuổi đầu tiên khi gà mẹ đến 7,5 và 8,5 tháng tuổi. Tóm lại, kháng thể từ gà bố mẹ truyền sang gà con phụ thuộc vào hàm lượng kháng thể của gà mẹ. Gà Lương Phượng có khả năng đáp ứng miễn dịch và truyền kháng thể thụ động cho gà con thấp hơn so với 2 giống gà Nòi và Tàu Vàng.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 127-131
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 128-132
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 15-20
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 16-21
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 235-242
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 255-259
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 40-45
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 56-62
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-80
Tải về
tập XX1 số 1 - 2014 (2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...