Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
149 (2014) Trang: 264-270
Tạp chí: Food Chemistry

Acid-soluble collagen (ASC) was successfully extracted from the scales of lizard fish (Saurida spp.) and horse mackerel (Trachurus japonicus) from Japan and Vietnam and grey mullet (Mugil cephalis), flying fish (Cypselurus melanurus) and yellowback seabream (Dentex tumifrons) from Japan. ASC yields were about 0.43?1.5% (on a dry weight basis), depending on the species. The SDS?PAGE profile showed that the ASCs were type I collagens, and consisted of two different ? chains, ?1 and ?2, as well as a ? component. ASC of horse mackerel from Vietnam contained a higher imino acid level than that from Japan. ASC denaturation temperature (Td) ranged from 26 to 29 °C, depending on fish species and imino acid content (p < 0.01). Maximal solubility of individual collagens was observed at pHs 1?3. Collagen solubility decreased sharply at NaCl concentrations >0.4 M, regardless of fish type.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...