Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: IFS Malaysia 1-4/12/2015
Liên kết:

Acid-soluble collagen (ASC) was extracted from the scales of lizard fish (Saurida spp.) and horse mackerel (Trachurus japonicus) from Japan and Vietnam. Collagen from horse mackerel scale in Japan had lower imino acid content (165 residues/1000 residues) than those from horse mackerel in Vietnam (175 residues/1000 residues). However, the imino acid content of ASC from lizard fish scale in Japan was little different from that of lizard fish in Vietnam (170 residues and 168 residues/1000 residues, respectively). The amount of imino acid is known to depend on the temperature of the environment in which the fish lives. The collagen from the fish species living in cold environments has lower contents of imino acid than those from fish living in warm environments since the imino acid content has direct correlation with thermal stability of collagen. The denaturation temperature (Td) of collagen from horse mackerel scales caught in Japan (26.10C) was lower than that of horse mackerel in Vietnam (28.10C). However, the Td of collagen from lizard fish scale inJapan andVietnam were little different may be due to their similar imino acid content to each other. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...