Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 130-138
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Nghiên cứu này nhằm xác định thành phần hóa học của da cá tra và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố
công nghệ như điều kiện khử protein không phải là collagen, điều kiện chiết rút và chế độ sấy đến chất lượng
của gelatin từ da cá tra. Da cá tra sau khi được so chế thì được ngâm trong dung dịch NaOH 0,1M trong thời
gian ngâm (1, 2 và 3 giờ), và nhiệt độ (60ºC, 70ºC và 80ºC) khác nhau. Kết quả cho thấy xử lí da cá trong
NaOH 0,1 M với thời gian 2 giờ đã khử được hợp chất nitơ phi protein tốt nhất. Mẫu đã qua xử lí được nấu
chiết trong nước cất ở nhiệt độ 70ºC với thời gian 1 giờ thu được dung dịch gelatin có độ nhớt, hiệu suất thu
hồi và độ bền gel là cao nhất lần lượt là: 7,64 mPas, 13,1% và 149 g. Dung dịch sau nấu chiết được đem đi
làm đông tách nước rồi sấy khô ở nhiệt độ 60ºC trong thời gian 22 giờ cho sản phẩm có ẩm độ phù hợp, hiệu
suất thu hồi và độ hòa tan cao nhất (lần lượt là: 11,2; 17,4 và 97,0%). Độ bền gel của gelatin từ da cá Tra cao
gấp 1,98 so với gelatin thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng của gelatin từ da cá Tra đã đáp
ứng được các tiêu chuẩn của gelatin thương mại trên thị trường.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...