Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
83(7) (2018) Trang: 1888-1895
Tạp chí: Journal of Food Science

Influence of various phenolic compounds on physical properties and antioxidant activity of gelatin film from horse mackerel Trachurus japonicus scales was investigated. Tensile strength (TS) of the film was enhanced whereas elongation at break was declined by adding 1% to 5% phenolic compounds. Rutin was the most effective to improve the TS compared to the other tested phenolic compounds including ferulic acid, caffeic acid, gallic acid, and catechin. Gelatin films with the phenolic compounds showed the excellent UV barrier properties. FTIR spectra exhibited that wavenumber of amide-A band of films decreased with formation of hydrogen bonding between amino groups of gelatin and hydroxyl groups of the phenolic compounds. Gelatin film incorporated with rutin which has the largest number of hydroxyl groups among the tested compounds demonstrated the lowest wavenumber for the amide-A peak. It is indicated that hydroxyl groups contained in the phenolic compounds contribute to formation of hydrogen bonds involved in improvement of the mechanical properties of the films. The incorporation of the phenolic compounds with gelatin films also led to the increasing of total phenolic contents and DPPH radical scavenging activities. Thus, it is concluded that phenolic compounds can promote the quality of gelatin film.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...