Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2019) Trang: 1227-1234
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp
Liên kết:

Ảnh hưởng của thời gian bảo quản nguyên liệu đến chất lượng của chitosan từ vỏ tôm thẻ chân trắng đã được nghiên cứu. Chất lượng của chitosan được chiết rút từ nguyên liệu vỏ tôm thẻ chân trắng được đánh giá bởi độ deacetyl hóa, độ nhớt, hiệu suất thu hồi và ẩm độ. Chitosan từ vỏ tôm tươi và vỏ tôm đông lạnh được deacetyl trong NaOH 50%, thời gian 24 giờ và nhiệt độ 65ºC cho độ deacetyl hóa cao nhất (lần lượt là 89,2% và 90,1%). Chitosan được chiết rút từ vỏ tôm tươi sau khi sấy ở thời gian 4 giờ và nhiệt độ 60ºC cho độ nhớt, hiệu suất thu hồi và ẩm độ lần lượt là 37,3 mPas, 25,1% và 9,37%. Chitosan từ vỏ tôm đông lạnh khi sấy trong điều kiện tương tự cho kết quả lần lượt là 42,7 mPas, 25,6% và 8,96%. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, trong điều kiện bảo quản lạnh đông vỏ tôm thì độ nhớt của chitosan tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến độ deacetyl hóa, hiệu suất thu hồi và ẩm độ sản phẩm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...