Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
437 (2022) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu tách chiết collagen thủy phân từ da cá lóc được thực hiện thông qua các bước: loại lipid của da cá lóc, trích ly gelatin và sử dụng enzyme Alcalase để thuỷ phân gelatin và thu nhận collagen thuỷ phân. Kết quả cho thấy, hiệu quả loại lipid đạt 78,2% khi xử lý da cá lóc bằng axit acetic 0,05M trong 1 giờ. Da cá lóc được trích ly trong nước cất ở nhiệt độ 70°C, 2 giờ thu được gelatin có hiệu suất thu hồi cao, độ bền gel, độ nhớt, màu sắc và nhiệt độ tạo gel tốt nhất lần lượt là 22,8%; 216 g; 14,9 mPa.s; L*= 81,8 và 13,5°C. Hiệu suất thu hồi collagen thủy phân là 98,6% khi gelatin thuỷ phân bằng enzyme Alcalase 2% (v/w) trong 3 giờ, độ hòa tan cực đại ở pH=7 và nồng độ NaCl từ 0,8 - 1,2 M. Hơn nữa, kết quả phổ FTIR cho thấy, collagen thủy phân vẫn chứa đầy đủ các nhóm chức đặc trưng. Do đó, da cá lóc có thể được tận dụng để sản xuất collagen thủy phân

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...