Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
52 (2022) Trang: E20210519
Tạp chí: Ciencia Rural

The effect of pretreated method to remove the non-collagenous protein by using alkaline and enzyme Alcalase, as well as the temperature and time for extracting on the properties of gelatin from tra catfish skin were investigated. Yields of gelatin extracted at 70 °C for 1h from pretreated skin by enzyme method (16.2%) was significantly higher than that of the sample by alkaline method (12.14%). However, the gel strength of gelatin from skin treated via enzyme Alcalase was lower than gelatin sample pretreated by alkaline while the turbidity values was higher than gelatin from skin pretreated via alkaline. From SDS-PAGE profile, gelatin from skin pretreated by alkaline consisted of two different α- chains in protein pattern while enzymatic gelatin had low molecular weight peptides. The FT-IR spectra showed the lower wavenumber in amide I and III of enzymatic gelatin in compare to alkaline gelatin by the loss of triple helical structure during enzyme treatment. From the results, the using enzyme for pretreated material has potential to replace the alkaline method for gelatin production with purpose to reduce chemical waste caused serious ecological issues.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...