Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Effects of heating methods on gel properties of surimi from tra catfish (Pagasianodon hypophthalmus) and tilapia (Oreochromis niloticus)

Từ khóa:

Cá tra, cá rô phi, cấu trúc, gia nhiệt, surimi

Keywords:

Heating, surimi, texture, tilapia, tra catfish

ABSTRACT

The study was conducted to investigate the effects of heating time on gel properties of surimi from tra catfish and tilapia. Gel properties of two types of surimi were compared by using two heating methods: (i) direct heating at 90°C with different heating time 10, 20, 30 and 40 minutes; (ii) two-step heating, step 1 heating at 40oC with different time 20, 30, 40 and 50 minutes, and then continued step 2 at 90°C with different heating time 10, 20, 30 and 40 minutes. The results showed that surimi was heated by using two-step heating had higher hardness, chewiness and gel strengh compared to direct heating method. Different heating times were found for surimi from tilapia and tra catfish. With tilapia, heating time 30 minutes at 40oC (step 1) before increased to 90°C for 30 minutes was suggested, in case of tra catfish, heating times were chose 50 minutes at 40oC (step 1), and then increased to 90°C for 20 minutes. Surimi from tilapia was heated by using two-step heating had higher chewiness of 4,955 g compared to surimi from tra catfish with chewiness of 4,621 g. However, hardness and gel strength of surimi from tra catfish and tilapia were not significant difference when surimi were heating by using two-step heating.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian gia nhiệt đến chất lượng gel surimi từ cá tra và cá rô phi. So sánh chất lượng gel của hai loại surimi bằng hai phương pháp gia nhiệt: (i) gia nhiệt trực tiếp ở 90°C với thời gian gia nhiệt từ 10, 20, 30 và 40 phút; (ii) gia nhiệt qua 2 bước, bước 1 gia nhiệt ở 40oC với thời gian gia nhiệt từ 20, 30, 40 và 50 phút, sau đó bước 2 tiếp tục nâng nhiệt lên 90oC với thời gian gia nhiệt từ 10, 20, 30 và 40 phút. Kết quả cho thấy surimi được gia nhiệt qua 2 bước thì độ cứng, độ dai và độ bền gel cao hơn khi surimi được gia nhiệt trực tiếp. Thời gian gia nhiệt của surimi từ cá tra và cá rô phi khác nhau. Cụ thể, surimi cá rô phi được gia nhiệt qua 2 bước: bước 1 gia nhiệt ở 40oC trong 30 phút và bước 2 tiếp tục nâng nhiệt ở 90oC trong 30 phút. Đối với surimi cá tra được gia nhiệt qua 2 bước: bước 1 ở 40oC trong 50 phút và bước 2 tiếp tục nâng nhiệt ở 90oC trong 20 phút. Surimi cá rô phi được gia nhiệt qua 2 bước có độ dai là 4.955 g cao hơn surimi từ cá tra với độ dai là 4.621 g. Tuy nhiên, độ cứng và độ bền gel của hai loại surimi khi gia nhiệt qua 2 bước không có sự khác biệt.

Trích dẫn: Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Đỗ Quỳnh và Trương Thị Mộng Thu, 2020. Ảnh hưởng của phương pháp xử lý nhiệt đến chất lượng gel surimi từ cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 119-127.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...