Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 105-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/02/2019

Ngày nhận bài sửa: 02/05/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

The study on the combination of chitosan film and lime leaf extraction to preserve knifefish balls during cold storage    

Từ khóa:

Bảo quản lạnh, cá thác lác, hoạt tính chống oxi hoá, lá chanh, màng chitosan

Keywords:

Antioxidant activity, chitosan film, cold storage, lime leaf, knifefish

ABSTRACT

The effects of chitosan films with lime leaf extract on the quality of knifefish paste (Chitala chitala) at cold storage (4±1ºC) were examined. The results showed that the ratio 1:1.5 of leaf and distilled water (w/v) reached the highest antioxidant activity based on the total polyphenol content (170 mgGAE/g), flavonoid compounds (63.2 μgQE/g) and the free radical DPPH inhibition (IC50= 171 µg/mL). After 15 days of storage, the control samples (wrapped in chitosan film only) and the samples wrapped in 4% lime leaf extract added chitosan film maintained the sensory qualification (11.8 and 13.8, respectively) and the total microbial in permission limit (8.17x105 and 6.69x105 cfu/g, respectively). The results of peroxide value (PV) analysis indicated that PV of the treated samples by 4% lime leaf extract added chitosan film chitosan film (0.607 meq/kg) was lower than the control samples (1.29 meq/kg) after 12 days of reservation. The combination of chitosan film and natural compounds extracted from plants can extend the storage time of fish paste products.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu khảo sát ảnh hưởng của màng chitosan kết hợp với dịch chiết lá chanh (Citrus aurantiifolia) đến chất lượng chả cá thác lác (Chitala chitala) trong quá trình bảo quản lạnh (4±1ºC). Kết quả đạt được cho thấy dịch chiết lá chanh được chiết tách với tỉ lệ lá chanh : nước cất (w/v) là 1:1,5 trong 2 giờ ở nhiệt độ phòng cho hiệu quả chống oxy hoá tối ưu với hàm lượng polyphenol, hàm lượng flavonoid và chỉ số IC50 đạt lần lượt là 170 mgGAE/g, 63,2 μgQE/g và 171 µg/mL. Sau 15 ngày bảo quản lạnh, mẫu đối chứng và mẫu bao gói bằng màng bao chitosan kết hợp 4% dịch chiết chanh vẫn giữ được giá trị cảm quan (11,8 và 13,8 điểm) và vi sinh nằm trong giới hạn cho phép (8,2x105 và 6,7x105 cfu/g). Khả năng hạn chế sự oxy hoá lipid trong quá trình bảo quản thông qua chỉ số PV cho thấy màng có bổ sung dịch chiết lá chanh có chỉ số PV là 0,607 meq/kg thấp so với mẫu đối chứng là 1,29 meq/kg. Từ kết quả nghiên cứu có thể thấy, khuynh hướng kết hợp giữa màng chitosan với các hợp chất tự nhiên từ thực vật có thể kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm thuỷ sản.

Trích dẫn: Lê Thị Minh Thuỷ và Trương Thị Mộng Thu, 2019. Nghiên cứu kết hợp màng bao chitosan và dịch chiết lá chanh (Citrus aurantiifolia) để bảo quản lạnh chả cá thác lác (Chitala chitala). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 105-112.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 119-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 202-211
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 227-233
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 231-239
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 248-254
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 77-85
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 97-109
Tải về
80 (2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...