Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2 (46)(2014) Trang: 45-49
Tạp chí: Tạp chí Thư viện

Hiện nay, vấn đề marketing các dịch vụ trong thư viện được nhiều cơ quan thư viện, trung tâm học liệu (TTHL) trong cả nước quan tâm và đầu tư. Marketing các sản phẩm, dịch vụ cũng như các hoạt động khác của trung tâm học liệu góp phần không nhỏ trong việc đưa hình ảnh và nguồn tài nguyên của thư viện đến với người dùng. Tuy nhiên việc Marketing thế nào cho hiệu quả giúp thư viện thu hút được người dùng là việc không hề đơn giản. Bài viết tập trung vào vấn đề ?Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing các dịch vụ của TTHL cho học viên cao học tại Trường Đại học Cần Thơ? với mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động Marketing các dịch vụ của TTHL dành cho học viên cao học (HVCH) tại Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian qua, xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing nhằm tìm ra giải pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động Marketing. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát, phỏng vấn nhóm, phân tích định tính để tìm kết quả cho các câu hỏi khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2013. 

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...