Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 15(2014) Trang: 59-64
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Phần lớn diện tích đất trồng bắp lai ở An Giang thuộc vùng đê bao hiện nay không được phù sa bồi hàng năm. Hơn nữa, do tập quán của nông dân của vùng chưa chú ý đến việc bổ sung các chất trung lượng và vi lượng, sự  thiếu các chất này trong đất có thể xảy ra và do đó sẽ đưa đến tình trạng giảm phẩm chất và năng suất của cây trồng. Đề tài được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2013-2014 nhằm xác định ảnh hưởng của bón N, P, K, Ca và Mg trên năng suất của bắp lai trồng trên đất phù sa không được bồi ở An Phú-An Giang. Kết quả cho thấy việc bón đầy đủ các nguyên tố đa và trung lượng (N, P, K, Ca và Mg) đưa đến năng suất của bắp lai ở Khánh An (13,0 tấn ha-1) và Quốc Thái (14,0 tấn ha-1) cao hơn so với năng suất bắp của nông dân theo thứ tự là 12,2 và 13,4 tấn ha-1. Sử dụng kỹ thuật bón khuyết dưỡng chất trên 24 ruộng trồng bắp lai của nông dân An Phú cho thấy có đến 41 đến 62% số ruộng trồng bắp lai được tăng năng suất 1,7-2,3 tấn ha-1 do bón bổ sung từng loại dưỡng chất P, K, Ca và Mg. Mức độ ảnh hưởng của dưỡng chất trên năng suất bắp lai ở An Phú được xếp theo thứ tự là N>P>K>Ca>Mg.  

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...