Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp kết hợp với rong câu chỉ (Gracilaria sp) và rong bẹ (Laminaria japonica) lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và tỷ lệ tiêu thụ thức ăn của cầu gai đen (Diadema setosum). Cầu gai đen có khối lượng từ 13-17 g được thu từ Kiên Giang và nuôi trong 30 ngày với mật độ 20 con/m2 trong bể composite chứa 120 L nước biển 35?. Cầu gai được cho ăn 4 loại thức ăn khác nhau và mỗi loại được lặp lại 3 lần là: 1). Rong bẹ; 2). Rong câu; 3). Rong bẹ và thức ăn công nghiệp  (tỷ lệ 1:1); 4). Rong câu và thức ăn công nghiệp (tỷ lệ 1:1). Kết quả cho thấy các nghiệm thức chỉ cho ăn rong bẹ và rong câu có hàm lượng TAN và NO2 thấp hơn các nghiệm thức cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp. Sau 30 ngày nuôi, cầu gai ở tất cả các nghiệm thức có tỷ lệ sống 100%. Rong bẹ là loại thức ăn được cầu gai ăn nhiều hơn rong câu ngay cả trong cho ăn đơn và kết hợp với thức ăn công nghiệp. Tăng trưởng của cầu gai tốt nhất khi cho ăn rong bẹ kết hợp thức ăn công nghiệp và thấp nhất khi cho ăn bằng rong câu.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...