Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Summary

Bakanae disease caused by Fusarium moniliforme is one of important diseases of rice in the Mekong delta, the disease can cause grain discoloration and seed transmitted that severe affect on quality and grain yield. Studies on pathogenicity of Fusarium moniliforme will provide basic knowledge on this pathogen and find  out the sustainabe and effective control method, experiments were carried out in order to observe the  symptom caused by 60 Fusarium moniliforme isolates collected at seven provinces of Mekong delta and  evaluate its pathogenicity on Jasmine 85 rice cultivar. Data were collected at 5 and 10 days after inoculation based on disease incidence, percent of high plants, percent of dead plants or stunting, yellowing plants and
percent of plant with fungal covering. Result showed that symptom caused by the athogen was different,  almost isolates caused high plant and fungal covering symptoms. The isolates collected at Tien Giang, An Giang, Can Tho and Hau Giang had percent of high plant from 86 to 98%. The isolates collected at Dong Thap and Soc Trang had percent of fungal covering higher than other symptoms. Besides, esults also showed that isolates collected at An Giang, Hau Giang, Dong Thap, Tien Giang and Soc trang had high  pathogenicity on Jasmine 85, whereas isolates collected at Vinh Long had low pathogenicity.

Keywords: Bakanae disease, Fusarium moniliforme, Jasmine 85, pathogenicity.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...