Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 93-102
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) xác định vị trí lá và thời điểm thu mẫu hợp lý cho đánh giá tình trạng dinh dưỡng khoáng trung và vi lượng cho cây mía; (ii) Chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng khoáng trung và vi lượng cho cây mía trồng trên đất phù sa tại Cù Lao Dung ? Sóc Trăng. Thí nghiệm đươ?c bô? tri? theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm các nghiệm thức (NPK, NP, NK và PK) tại Cù lao Dung ? Sóc Trăng. Mẫu lá mía được thu ở vị trí thứ +1 và thứ +3 vào các thời điểm 120, 150 và 180 ngày sau khi trồng cho đánh giá tình trạng dinh dưỡng cây mía theo tiêu chuẩn DRIS của Elwali va? Gashcho (1984). Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp trong đánh giá tình trạng dưỡng chất (Ca, Mg, Cu, Fe, Zn và Mn) khác nhau theo vị trí lá mía (+1 và +3) và giai đoạn thu mẫu (120, 150 và 180 ngày sau khi trồng). Lấy mẫu để chẩn đoán ở vị trí lá mía +3 vào thời điểm 120 NSKT là phù hợp nhất. Trong điều kiện bón 300N-120P2O5-200K2O (kg ha-1) ở Cù Lao Dung thì Ca, Fe và Zn được đánh giá là thiếu và thứ tự yêu cầu của các dưỡng chất là Ca> Zn > Fe> Cu, Mg > Mn.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...