Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 3(2014) Trang: 168-172
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu ương cá giò (cá bóp) giống (Rachycentron canadum) trong hệ thống tuần hoàn với các mật độ khác nhau được thực hiện từ tháng 3/2012-5/2012 nhằm tìm ra mật độ ương thích hợp để ương giống cá giò đạt hiệu quả. Thí nghiệm được bố trí ương với 4 mật độ khác nhau gồm: 40; 60; 80 và 100 con/m3. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cá ương có kích cỡ ban đầu 5,01 cm và tương ứng với khối lượng là 0,3g. Thức ăn sử dụng cho cá là thịt cá rô phi và thức ăn viên. Kết quả cho thấy trong quá trình ương, các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, nitite, nitrate và TAN ở các nghiệm thức có các mật độ ương khác nhau đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển bình thường của cá. Sau 45 ngày ương tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá đạt tốt nhất ở mật độ 60 con/m3, cá đạt chiều dài 20,64 cm/con, tốc độ tăng trưởng đạt 0,35 cm/ngày (3,15 %/ngày), khối lượng trung bình cá đạt 44,8 g/con, tốc độ tăng trưởng đạt 0,99 g/ngày (11,12 %/ngày) và tỷ lệ sống đạt 90%. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kỹ thuật ương giống cá giò trong hệ thống tuần hoàn.

?

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...