Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước lên hàm lượng và khả năng khoáng hoá đạm của đất phù sa trong điều kiện nhà lưới. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ khoáng hóa NH4+-N tổng, NH4+-N bất động ở nghiệm thức CF cao có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức AWD. Tuy nhiên, tốc độ khoáng hóa NH4+-N thuần không khác biệt ý nghĩa thống kê 5% dưới hai chế độ tưới nước khác nhau trong điều kiện nhà lưới trồng lúa. Tốc độ khoáng hóa NO3- + NOư2--N ở nghiệm thức khô ngập luân phiên cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức ngập liên tục. Hàm lượng NH4+-N không khác biệt ý nghĩa thống kê 5% dưới hai chế độ tưới nước khác nhau trong điều kiện nhà lưới trồng lúa trong khi hàm lượng NO3--N trên đất phù sa ở điều kiện ngập liên tục biến mất sau 45 ngày sạ trong điều kiện nhà lưới trồng lúa. Năng suất không khác biệt ý nghĩa thống kê giữa hai chế độ tưới.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...