Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 03(2014) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Liên kết:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: "Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bọ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển,...". Như vậy, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội chính là vấn đề cơ bản mang tính thời đại của đời sống xã hội và việc hiện thực hóa quan điểm của Đảng ở từng địa phương là rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự chỉ đạo của chính quyền thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Song, những hạn chế mà tăng trưởng kinh tế mang lại cũng như những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện mối quan hệ đã trở thành lực cản đối với sự phát triển của thành phố.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...