Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 12(2014) Trang: 148-153
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nhằm xác định tác động của việc bổ sung vitamin E và mỡ cá tra lên năng suất và chất lượng trứng của gà Hisex Brown từ 52-59 tuần tuổi, 150 gà đẻ được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT), các NT lần lượt là: đối chứng (ĐC) ăn khẩu phần cơ sở (KPCS); 125E gồm KPCS+125mg vitamin E/kg; 250E gồm KPCS+250mg vitamin E/kg; 250E1%MC: KPCS+250mg vitamin E/kg+1% mỡ cá tra, và 250E2%MC: KPCS+250mg vitamin E/kg+2% mỡ cá tra, mỗi NT được lặp lại 10 lần, mỗi lần là 3 gà. Kết quả phân tích cho thấy khối lượng (KL) cuối kì của gà giữa các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Từ khóa: gà Hisex Brown, mỡ cá, vitamin E, năng suất sinh sản

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...