Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 103-114
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của các liều lượng kali và bã bùn mía đến sự sinh trưởng, năng suất, độ Brix và hấp thu kali của cây mía đường trồng trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện tại Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang, với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 79,2 m2. Trong đó, nhân tố A là các liều lượng kali (100, 150 và 200kg K2O ha-1), nhân tố B là bã bùn mía gồm (0 và 10 tấn ha-1). Kết quả thí nghiệm cho thấy ở lượng bón 200 kg K2O ha-1 lúc thu hoạch, hàm lượng kali trong thân mía ơ? Cù Lao Dung (1,21%) cao hơn so với Long Mỹ (0,85%). Tuy nhiên, hàm lượng này trong lá tương đương nhau, với 1,11% và 1,10%, theo thứ tự của hai điểm nghiên cứu trên. Năng suất mía ở Cù Lao Dung khi bón 200 kg K2O ha-1 (156 tấn ha-1) cao hơn so với Long Mỹ (143 tấn ha-1) và do đó lượng kali lấy đi của mía tại Cù Lao Dung (532 kg K2O ha-1) thì cao hơn rất nhiều so với Long Mỹ (367 kg K2O ha-1). Tăng lượng bón kali làm tăng độ Brix và độ Brix mía đạt cao nhất vào giai đoạn thu hoạch (18%) ở cả hai địa điểm. Bón kali với lượng 200 kg K2O ha-1 làm tăng chiều cao, đường kính, và năng suất mía ở Long Mỹ - Hậu Giang, nhưng các liều lượng kali chưa làm tăng sinh trưởng và năng suất mía ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng. Bo?n bã bùn mía làm tăng chiều cao, năng suất mía và hấp thu kali trên hai địa điểm.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...