Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 77-84
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón NPK va ba bun mia đến sinh trưởng và đáp ứng năng suất mía vụ gốc trên đất phù sa ở ĐBSCL bằng kỹ thuật lô khuyết. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đó, nhân tố A (kỹ thuật bón khuyết dưỡng chất) gồm bốn nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) và nhân tố B (bã bùn mía) bao gồm (10 và 0 tấn ha-1), với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 80 m2 ở Cù Lao Dung  Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón đạm làm gia tăng chiều cao, đường kính mía và kali tăng độ Brix mía vụ gốc trên đất phù sa tại Cù Lao Dung Sóc Trăng và Long Mỹ -Hậu Giang. Đáp ứng của dưỡng chất đạm cho năng suất mía khoảng 40 tấn ha-1, nhưng đối với lân và kali năng suất < 15 tấn ha-1. Hiệu quả nông học của phân NPK được sắp theo thứ tự N>P>>K, với hiệu quả của NPK theo thứ tự khoảng 126 - 134; 84 - 107 và 42 - 44 kg mía trên kg phân. Bón bã bùn mía tăng chiều cao, đường kính và năng suất mía trên cả hai địa điểm. Khi kết hợp bón bã bùn mía đáp ứng năng suất mía của dưỡng chất đạm và kali có khuynh hướng cao hơn. Canh tác mía vụ gốc trên đất phù sa Cù Lao Dung cho năng suất 150,8 tấn ha-1 cao hơn  Long Mỹ (131,0 tấn ha-1). Năng suât vu mia gôc giam đên 25 tấn ha-1 so vơi mia tơ. Ba bun mia lam tăng chi 4-5 tấn ha-1 ơ vu mia tơ trong khi gia tăng đang kê ơ vu mia gôc khoang 10- 13 tấn ha-1 trên ca hai đia điêm.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...