Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014(2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Liên kết:

BIOSAR-3ĐHCT (CuCl2. 2H2O) nồng độ 0,05 mM có khả năng kích kháng lưu dẫn giúp giống lúa nhiễm có khả năng chống bệnh Đạo ôn (Pyricularia grisea). Kết quả điều tra nông hộ sử dụng BIOSAR3-ĐHCT cho thấy: 22.5% số hộ nhận định rắng BIOSAR3-ĐHCT có hiệu quả giảm bệnh rất tốt, 46,8% có hiệu quả tốt và 28,7% có hiệu quả trung bình. Phân tích tài chính trong việc sử dụng BIOSAR3-ĐHCT giúp nông dân giảm được chi phí trừ bệnh và tổng chi phí đầu tư; tăng thu nhập, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Việc áp dụng BIOSAR3-ĐHCT đã làm giảm từ 1-2 lần phun thuốc trừ bệnh. Về môi tru76o72ng; hộ nông dân cho rằng BIOSAR3-ĐHCT rất an toản với môi trường, không gây ảnh hưởng đến thiên địch trên đồng ruộng, nguồn lợi thủy sản và sức khỏe con người.

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 493-497
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí ISBN-978-604-913-259-9(2014) Trang: 203-210
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững
Số tạp chí Số 12(2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Số tạp chí Vol.52, N0.3A(2014) Trang: 133-139
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí Chuyên đề "CABB 2014'(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014(2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 1 (45)(2014) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 102(2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Số tạp chí 44(2014) Trang: 5-11
Tạp chí: KHOA HọC ĐấT
Số tạp chí Chuyên đê(2014) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...