Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 698(2019) Trang: 187-190
Tạp chí: Tài chính
Liên kết:

Nghiên cứu hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, KBNN tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2017, và phỏng vấn trực tiếp 91 cán bộ công chức làm công tác kiểm soát chi tại hệ thống KBNN tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện, Ban quản lý dự án; sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích và đánh giá; nghiên cứu đã làm sáng tỏ thực trạng hoạt động kiểm soát chi (KSC) vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại Kho bạc thời gian qua. Đồng thời, hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả KSC vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Trà Vinh thời gian tới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...