Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Liên kết:

Bài viết ứng dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng PSM trên bộ số liệu của cuộc khảo sát Tình hình cư trú 2015 để đánh giá sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông. Kết quả của bài nghiên cứu chỉ ra có sự khác biệt lớn trong tỷ lệ đầu tư giáo dục của hộ nghèo so với hộ không nghèo rằng hộ nghèo có tỷ lệ đầu tư cao hơn hộ không nghèo. Bên cạnh đó, mức độ chi cho giáo dục của các hộ gia đình sinh sống tại thành thị có tỷ lệ đầu tư cao hơn những hộ sinh sống tại khu vực nông thôn. Bài nghiên cứu cũng cho thấy rằng, có sự khác biệt trong tỷ lệ đầu tư cho giáo dục của các nhóm thu nhập khi phân theo nhóm phân vị chỉ ra những hộ có thu nhập thấp hơn có tỷ lệ chi giáo dục cho các thành viên trong gia đình cao hơn là những hộ có mức thu nhập cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...