Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về việc phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ (TPCT) trong giai đoạn hiện nay từ lý thuyết đến điều tra thực tiễn. Số liệu phục vụ cho nghiên cứu được thu thập từ 340 sinh viên đang theo học tại 05 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TPCT với hình thức phỏng vấn trực tiếp. Thống kê mô tả, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hình thức phát hiện và tố giác tội phạm là yếu tố có tác động lớn nhất đến nhận thức của sinh viên về vấn đề phát hiện và tố giác tội phạm. Ngoài ra, các yếu tố như cộng đồng xã hội, Luật pháp, truyền thông và tệ nạn xã hội cũng có sự ảnh hưởng lớn đến nhận thức của sinh viên về vấn đề được nêu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số nhận xét và khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức đối với sinh viên trong vấn đề phát hiện và tố giác tội phạm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...